PRAVNA PITANJA I POMOĆ

Najčešća pitanja u praksi su slijedeća:

1. Koji dokumenti su potrebni za promet nekretninama?

Potreban je vlasnički list koji mora biti novijeg datuma točnije na dan potpisa, predugovora ili ugovora.Kopiju katastarskog plana  kao i ishoditi urbanističke uvjete iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno za predmetnuj lokaciju(ukoliko se radi o zemljištu), te lokacijsku ili građevinsku dozvolu.

2. Koliko iznosi porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskloj?

Radi se o jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene.Kod zamjena nekretnina svaki kupac plaća 5% kupoprodajne cijene nekretnine koju kupuje.

3. U kojem se roku mora platiti porez?

Kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum potpisa ugovora.

4. Ko ovjerava potpis kod javnog bilježnika?

Prodavatelj mora obavezno ovjeriti potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, a kupac to može napraviti, ali i ne mora.

5. Što je kapara?

kapara je polog najčešće u visini od 10% vrijdnosti kupoprodajne cijene.Daje se kao znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine.Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima. Taj zakon propisuje:

* Ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zanimljivih stvari, kao znak da je ugovor sklopljen (kapara) ugovor se smatra zaključenim kada      je   kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno.

*  U slučaju udovoljenja ugovoru kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obaveze.

*  Ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj dužan je vratiti dvostruku kaparu.


Predočili smo Vam par osnovnih pitanja, sa odgovorima. Naše poslovanje prati odvjetnički tim, i  vrlo rado ćemo Vam odgovoriti na Vaša pitanja.


Stojimo Vam na raspolaganju uz dužno poštovanje.

Sedamnaest d.o.o.
Direktor
 Rumica Barnović